ACTUEEL

Milieujurist Kurt Deketelaere: professor of lobbyist?

Valt het u ook op? Dat er uiteindelijk zo weinig mensen actief participeren aan het publieke debat? Vlaanderen telt 5 universiteiten, tal van wetenschappers, historici, juristen… Alle universiteiten claimen nochtans dat ze hun studenten opleiden tot kritische masters in alle mogelijke disciplines… Vraagt u zich niet af waarom in Nederland en in Vlaanderen zoveel getalenteerde mensen de actieve politiek verlaten? De verklaring is eenvoudig. Mensen zijn bang. Nee, niet om zoals in Rusland uit het raam te worden gekieperd, maar bang voor pesterijen, bang voor een vergunning die wordt geweigerd, bang een promotie of een benoeming te mislopen, bang deze of gene subsidie of fondsen niet te ontvangen, bang voor de bagger op sociale media, bang voor persoonlijke aanvallen, voor framing, voor bedreigingen, voor karaktermoord… Het argumentum ad hominem (op de man spelen) bestaat al zo lang als mensen discussie voeren. Men wil het beeld van mensen aantasten om hun dan het recht van spreken te ontnemen. Wie de bal niet raken kan, speelt de man. Ik heb altijd met veel plezier de sociobiologische bijdragen van Dirk Draulans gelezen, maar als het over Vlaamse boeren gaat grijpen zijn teksten me enigszins naar de keel. De bioloog en doctor in de wetenschappen schrijft in onderstaand artikel hoe het Ineos-arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 juli 2023 moet worden geïnterpreteerd. “Zo’n (stikstof)decreet, waar Deketelaere zich ironisch genoeg ook tegen verzet, is er echter nog niet, vooral doordat de CD&V hardnekkig dwarsligt in de Vlaamse regering. Er restte de Raad bijgevolg alleen de optie om te beslissen dat het effect van de stikstofuitstoot van de geplande fabriek op een Nederlands natuurgebied niet goed genoeg geëvalueerd was, want hij kan niet vooruitlopen op wetgeving die er nog niet is”. Als het nog enigszins uitmaakt: juridisch is dit volstrekt onjuist.  Dat Deketelaere zijn lessen in Leuven soms laat geven door plaatsvervangers verandert daaraan niets. Dat is nu eenmaal eigen aan het argument ad hominem: het valt logisch of wetenschappelijk op geen enkele manier te verantwoorden en het houdt geen verband met welke inhoud dan ook… Eerder schreef ik dat het stikstofdebat naar een dogmatisch niveau was getild. Ook in Vlaanderen kan men anno 2023 niet met een open geest met elkaar van mening verschillen, helaas. (Disclaimer: Wie mijn doctoraatsverdediging op 19 mei 2011 heeft bijgewoond weet dat ik geen enkele reden heb om Kurt Deketelaere in verdediging te nemen. Ik behoor niet tot enige politieke partij. Ik zetel niet in enige bestuursorgaan van of rond de Boerenbond. Wel ben ik advocaat van ondernemingen, landbouwers, particulieren, ook inzake stikstof, en onder meer wat het Turnhouts Vennengebied betreft. Voorts ben ik als man, vader en Vlaming erg bezorgd over de staat van het land en de voortdurende kleinere en grotere gaten die geslagen worden in de democratische rechtsstaat die België/Vlaanderen beweert te zijn).

Deel via