ALGEMENE VOORWAARDEN, INFORMATIEVERPLICHTINGEN &
PRIVACY EN COOKIE POLICY

ALGEMENE VOORWAARDEN, INFORMATIE-VERPLICHTINGEN &
PRIVACY EN COOKIE POLICY

1. Voorwaarden

1.1. Verbist Advocatuur is gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van niet-advocaten (zoals, zonder exhaustief te zijn: gerechtsdeurwaarders, landmeters, accountants, ruimtelijk planners, omgevingsspecialisten, …), waarbij de kosten ten laste zijn van de cliënt.

1.2. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, treden één of twee advocaten op als vaste contactperso(o)n(en) voor de cliënt. Andere advocaten van Verbist Advocatuur kunnen desgevallend het team versterken om te kunnen voldoen aan de door de cliënt gevraagde juridische dienstverlening. Voor specifieke en/of buitenlandse aangelegenheden die buiten onze materie vallen is Verbist Advocatuur bovendien gerechtigd om een beroep te doen op de diensten van advocaten van andere kantoren.

1.3. Onze erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden in beginsel berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten, de complexiteit en de inzet van de procedure of het dossier. Administratiekosten bedragen forfaitair 15%. Specifieke kosten (o.m. verplaatsingskosten, kosten van de gerechtsdeurwaarder, de rolrechten en de gerechtskosten) worden afzonderlijk aangerekend. De uurtarieven evenals de kosten worden bij de aanvang van de advocaat-cliënt relatie aan de cliënt gecommuniceerd. Vanaf 1 januari 2014 dient bij deze bedragen telkens het wettelijk BTW-tarief van 21% bijgeteld te worden. Onverminderd deze berekeningswijze wordt ereloon bovendien berekend op basis van de inzet van de zaak en de bekomen toegevoegde waarde, waarbij de eventuele complexiteit en de hoogdringendheid van de zaak ook in rekening kunnen worden gebracht.

1.4. Consultaties zijn nooit gratis, behoudens vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen. Telefonische of mondelinge adviezen worden ook aangerekend, behoudens vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.5. De klant aanvaardt, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, dat het niet mogelijk is een inschatting te maken van de totale kosten en dat Verbist Advocaten bovendien ruimte willen laten voor het afstemmen op nieuwe informatie of nieuwe gebeurtenissen zodat niet tegen een vast bedrag wordt gewerkt.

1.6. Verbist Advocatuur houdt zich het recht voor om aan cliënten een provisie te vragen met betrekking tot haar erelonen en kosten. Staten van erelonen en kosten zijn betaalbaar binnen 21 dagen na de uitgiftedatum. Ingeval van laattijdige betaling, zijn de wettelijke interest en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag verschuldigd vanaf de uitgiftedatum van de staat van erelonen en kosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

1.7. De advocatenvennootschap behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Deze aanpassing is in voorkomend geval ook van toepassing op de toekomstige prestaties in lopende dossiers.

1.8. Alle afgesproken prijzen zijn onderhevig aan de indexatie.

1.9. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering het kantoor onderschreven heeft. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor in elk geval beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die aan het kantoor werden betaald.

1.10. Alle teksten die door Verbist Advocatuur worden geproduceerd behoren en blijven behoren tot de uitsluitende intellectuele eigendom van Verbist Advocatuur.

1.11. Onze Privacy Policy vindt u hieronder terug onder “3. Privacy en Cookie Policy”. Wie met ons samenwerkt wordt geacht met dit beleid akkoord te gaan.

2. Informatieverplichtingen

2.1. Advocatenkantoor Verbist Advocatuur, georganiseerd in de vennootschap BV Verbist Advocaten, met zetel te 2560 Kessel, Torenvenstraat 16, is een burgerlijke vennootschap naar Belgisch recht, met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat. Het is ingeschreven bij de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer 0895.061.263.

2.2. Het kantoor heeft een vestiging te 2000 Antwerpen, Graaf van Hoornestraat 51, een vestiging te 2560 Kessel, Torenvenstraat 16 en een vestiging te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 184.

2.3. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt, zijnde 2.500.000 euro (twee miljoen vijfhonderdduizend euro). De polis is afgesloten bij Vanbreda, Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen.

2.4. Het honorarium zal worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door de advocaat vast te stellen uurtarieven, de complexiteit, de hoogdringendheid en de inzet van de procedure of het dossier of op basis van een andere over een te komen wijze.

2.5. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen apart in rekening worden gebracht. De dekking van algemene kantoorkosten (zoals port-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) gebeurt aan vaste barema’s die jaarlijks worden aangepast en op eerste vraag bekomen worden. Kosten van derden worden in de regel rechtstreeks aangerekend aan de klant. Zo dit niet het geval is, zullen ze afzonderlijk worden aangerekend door de advocaat aan de klant.

2.6. De slaagkansen van het dossier worden beoordeeld op basis van de beschikbare gegevens. De cliënt zal ons kantoor steeds volledig en afdoende informeren en zal steeds onmiddellijk alle beschikbare relevante informatie en stukken overmaken aan het kantoor. Een schriftelijk advies inzake de slaagkansen wordt slechts geformuleerd op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek.

2.7. Een eerste gesprek zonder dat van beide zijden de samenwerking wordt bevestigd, vormt geen belangenconflict.

2.8. De werkzaamheden worden op regelmatige tijdstippen en op eerste vraag van de opdrachtgever aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 21 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ereloonstaat.

2.9. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Verbist Advocatuur is exclusief onderworpen aan Belgisch recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen. Geschillen m.b.t. de hoegrootheid van de erelonen worden voorgelegd aan de taxatiecommissie van de Orde van Advocaten te Antwerpen of Mechelen.

2.10. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

2.11. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

2.12. Particulieren die aan de voorwaarden voldoen kunnen via het bureau voor juridische bijstand een beroep doen op een pro Deo advocaat. Verbist Advocatuur behandelt in principe geen pro Deo dossiers.

4. Minnelijke oplossing

4.1. Minnelijke oplossing van geschillen

Uw belang staat voorop. Samen met u bekijken we op welke manier uw belangen het meest optimaal worden gediend. Als advocaat zijn we verplicht u te wijzen op de mogelijkheid tot minnelijke oplossing van een geschil (zoals bijvoorbeeld klassieke rechtstreekse onderhandelingen, collaboratieve onderhandelingen, verzoening/minnelijke schikking door de rechter, bemiddeling, bindende derdenbeslissing, arbitrage, het afsluiten van een dading als gevolg van een onderhandeling of bemiddeling), dit naast de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te voeren om het geschil te laten beslechten door een rechter.
Een minnelijke oplossing is evenwel niet altijd mogelijk. Dat hangt uiteraard niet alleen van u af, maar ook van andere betrokken partijen in uw zaak en de aard van de zaak. De relatie tussen cliënt en advocaat is één van wederzijds informeren, samen de mogelijkheden en beperkingen van het dossier evalueren om vervolgens een geïnformeerde keuze te maken. Op basis van de beschikbare informatie zal altijd een ernstige afweging worden gemaakt over de meest optimale aanpak, uiteraard steeds in overleg met u. We herhalen daarom het belang om ons meteen alle mogelijke relevante informatie, stukken en documenten te bezorgen met betrekking tot uw dossier.

4.2. Bijkomende informatie

Verdere informatie over de diverse methoden van geschillenoplossing en de verschillende benaderingen kan u vinden in het bijgevoegd (niet-limitatief) overzicht. U kan overigens ook de website van de Orde van Vlaamse Balies raadplegen voor informatie over deze methoden en gebruik maken van de zoekbalk: Een advocaat staat je bij met raad en daad | Advocaat.be.