OMGEVING & ONTWIKKELING

Vergunningen & handhaving

Sinds de oprichting van ons kantoor adviseren wij zowel particulieren als overheden, ondernemingen en ontwikkelaars op hun weg naar of in hun strijd tegen een omgevingsvergunning van eender welke aard. Ook het handhavend optreden behoort tot onze expertise. Wij zijn uiterst vertrouwd met deze materie en de toepassing van het complexe kluwen aan regelgeving en helpen u dan ook enthousiast verder bij vragen over:

Ruimtelijke planning & stedenbouw

De ruimtelijke bestemming van een perceel grond of een gebied wordt bepaald door de overheid. Als de overheid overgaat tot een bestemmingswijziging, bv. door de invoering van een ruimtelijk uitvoeringsplan, weet u als eigenaar vaak niet wat gedaan. De impact van een ruimtelijk planningsinitatief is doorgaans groot. Ook voor overheden is de opmaak van een sluitend plannend instrument geen sinecure. Onze advocaten staan u daarom graag bij in onder meer:

Hinder & overlast

Indien u wordt geconfronteerd met een hinderproblematiek, begeleiden wij u naar de meest passende oplossing. De hinder kan afkomstig zijn van tal van bronnen en allerlei schade veroorzaken, waaronder gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan overlast door luidruchtige buren, geurhinder afkomstig van een onderneming nabij uw woning of lucht- en watervervuiling. De hinder vereist een doelgerichte aanpak waarbij ons team klaarstaat voor alle betrokkenen. Wij begeleiden u als volgt:

Landinrichting & wegenrecht

Het Belgische landschap wordt doorkruist door een uitgebreid netwerk aan wegen, zoals waterwegen, autosnelwegen, buurtwegen, gemeentewegen, gewestwegen en trage wegen. Daarnaast wordt het (platte)land gekenmerkt door een veelvoud aan gebiedsbestemmingen die men via landinrichting tracht te ontwikkelen. Wij verlenen u professioneel advies over en helpen u verder met betrekking tot:

Natuur, bos & water

Natuur, bos en water zijn schaarse goederen waarmee door eenieder zorgzaam moet worden omgesprongen. Er zijn dan ook tal van wetgevende initiatieven om de natuur en het leefmilieu te beschermen en er gelden strikte regels wanneer deze bescherming op enige wijze wordt bedreigd of aangetast. Hierbij kan worden gedacht aan ontbossingen, het oppompen/lozen van grondwater, de realisatie van een bouwproject of de exploitatie van (mogelijk) hinderlijke activiteiten. Verbist Advocatuur biedt juridische bijstand inzake:

Klimaat & energie

Verbist Advocatuur heeft intussen een stevige expertise opgebouwd inzake regelgeving en dossiers die verband houden met klimaat en energie. Denkt u maar aan het debat over de stikstofproblematiek, waarbij onze analyses gretig worden gelezen en gedeeld. Ook u kan beroep doen op Verbist Advocatuur voor: