AANSPRAKELIJKHEID & CONTRACTEN

Opmaak, uitvoering & beëindiging van alle mogelijke contracten

Ieders leven is doordrongen van het sluiten van contracten met anderen. Onze advocaten adviseren u op basis van decennialange ervaring en met een creatieve analyse van de situatie bij de opmaak, uitvoering en beëindiging van grote en kleine contracten. Bij contractuele geschillen zoekt Verbist Advocatuur een onderhandelde oplossing waar mogelijk en voert zij een gerechtelijke procedure waar nodig. Wij staan dagelijks paraat om u te ondersteunen bij:

Schade door fout

Een fout is vaak snel gemaakt en kan schade veroorzaken aan een ander, waarbij uw aansprakelijkheid in het gedrang komt en de schade moet worden vergoed. Verbist Advocatuur is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsdossiers en staat zowel de (vermeende) schadeveroorzaker als de schadelijder bij in onderhandelingen, methoden van minnelijke geschillenoplossing en (buiten)gerechtelijke procedures. U kan terecht bij onze ervaren advocaten voor de volgende aansprakelijkheidsgeschillen:

Bouw- en aannemingsrecht & projectontwikkeling

De ontwikkeling van een vastgoedproject kent verschillende juridische dimensies, zodat de realisatie ervan juridische begeleiding vereist in de administratieve fase, contractuele fase en uitvoeringsfase. Wij staan al jaar en dag bouwheren, aannemers, architecten en projectontwikkelaars bij in alle juridische uitdagingen waar zij voor staan. Aangezien ons kantoor volledig onafhankelijk is, kunnen wij uw belangen ten volle behartigen. Onze bijstand houdt onder andere verband met:

Contracteren met de overheid

Overheden sluiten dagelijks contracten met andere overheden, ondernemingen en particulieren. Hierbij kunnen zij niet handelen naar eigen goeddunken, maar wordt hun contractsvrijheid enigszins beperkt door de specifieke regels en beginselen die zij moeten respecteren. Zowel de overheden als hun contractspartijen moeten dan ook steeds de nodige aandacht aan de dag leggen bij het contracteren. U kan beroep doen op onze expertise over:

Consumentencontracten

Particulieren genieten bij de aankoop van goederen en diensten een wettelijke bescherming. Het consumentenrecht bevat de regels voor contracten tussen consumenten en ondernemingen. Bij het sluiten van een consumentencontract moet niet enkel de consument, maar vooral de onderneming die de goederen en diensten levert, alert zijn voor de beschermingsregels. Wij zijn uw perfecte partner voor bijstand over de bijzondere aspecten van het consumentenrecht, waaronder:

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid betekent dat een producent aansprakelijk kan worden gesteld voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product. Ook de fabrikant en de leverancier van het product kunnen worden betrokken bij zo’n schadegeval. Deze aansprakelijkheid voor gebreken in producten (aldus enkel roerende goederen) wordt geregeld in afzonderlijke Europese en Belgische wetgeving. Onze gedreven advocaten helpen u graag met de volgende aspecten van productaansprakelijkheid: