ACTUEEL

Geen verplichting tot indiening bezwaarschrift tijdens openbaar onderzoek

Het indienen van een administratief beroep en een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een omgevingsvergunning, was tot op heden voor belanghebbende derden (‘het betrokken publiek ‘) enkel mogelijk indien zij reeds tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar hadden ingediend. Met de artikelen 133 en 151 van het Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, werd deze voorwaarde ingevoerd in de artikelen 53 en 105 van het Omgevingsdecreet.

Het Grondwettelijk Hof heeft deze ontvankelijkheidsvereiste van deelname aan het openbaar onderzoek evenwel nu in het arrest van 14 maart 2019, nr. 46/2019, ongrondwettig geacht. Het Grondwettelijk Hof stelt immers dat dergelijke ontvankelijkheidsvereiste het recht op toegang tot de rechter voor de leden van het betrokken publiek onrechtmatig beperkt, in die zin dat de de beperking niet evenredig is met de door de decreetgever nagestreefde doelstelling om de bestuurlijke geschillenbeslechting te stroomlijnen en te versnellen

De gewijzigde bepalingen werden in die zin dan ook vernietigd. 

Deel via