Publicatielijst

Stijn Verbist
Contact:

Publicatielijst

Als auteur en/of editor

 • Verbist, S., Buggenhoudt C. en Bimbenet C., Het Vlaams Onteigeningsdecreet. Een kritische analyse voor overheid, eigenaar en magistraat, Brugge, die Keure, 2018, 240 p.
 • Sluysmans, J., Verbist, S. en Waring, E., Expropriation Law in Europe, Mechelen, Kluwer, 2015, 508 p.
 • Verbist, S., Actualia overheid en eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2015, 145 p.
 • Lust, S., Schollen, P. en Verbist, S. (eds.), Actualia rechtsbescherming tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2014, 163 p.
 • Palmans, R., Scheers, D. en Verbist, S., Afpaling, Antwerpen, Intersentia, 2014, 214p.
 • Verbist, S. (ed.), Actualia Ruimtelijke Ordening, Antwerpen, Intersentia, 2013, 149p.
 • Procee, J.S. en Verbist, S., Het eliminatiebeginsel in Nederland en België, Den Haag, IBR, 2013, 98 p. www.vvor.info
 • Verbist, S., De onteigening ten algemenen nutte als instrument van ruimtelijke ordening, Antwerpen, Intersentia, 2011, afl. 6, 766p.
 • Verbist, S. (ed.), Wet en duiding. Bouwrecht, Larcier, 2010, 2 delen 411 p. /568 p.
 • Verbist, S., Bodemrecht in Vlaanderen. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2008, 418 p.
 • Verbist, S., Twaalf wetten, dertien ongelukken. Pleidooi voor behoorlijke wetgeving, (openingsrede Antwerpen 17 oktober 2008), Gent, Larcier, 2008, 29 p.
 • Palmans, R. en Verbist, S. (eds.), De onteigeningsvergoeding. Het juridisch regime, Antwerpen, Intersentia, 2008, 146 p.
 • Draye, A. en Verbist, S. (ed.), Het rooilijnendecreet van 8 mei 2009, IVAR, Leuven, 2010, 160 p.
 • Verbist, S., Het Bodemsaneringsdecreet en de overdracht van onroerende goederen. Theorie en praktijk, Gent, Larcier, 2005, 153 p.
 • Verbist, S., Administratiefrechtelijke aspecten inzake onteigening, Gent, Larcier, 2004, 78 p.

 

Bijdragen in monografieën en verzamelwerken

 • De Preter, F., Schelstraete, B. (eds.), Eyskens, T., Geysens, J., Sebreghts, F., Van Lommel, J., Verbist, S. en Bimbenet, C., “De Codextrein 2017: een eerste analyse”, TROS 2018, 208p.
 • Verbist, S. en Buggenhoudt, C., “Het Vlaams onteigeningsdecreet in veertien doelstellingen”, in Publiek recht – Themis, Brugge, Die Keure, 2018, 91-116.
 • Verbist, S. en Bimbenet, C., “Administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de vereffening van vastgoed. Informeren en geïnformeerd worden, dat is de kwestie” in H. Braeckmans, M.E. Storme, B. Tilleman, J. Vananroye en M. Vanmeenen (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen IV, Antwerpen, Intersentia, 2017, 355-384.
 • Verbist, S. en Buggenhoudt, C., “Onteigening”, in Ballon G.L., De Decker, H., Sagaert, V., e.a. (eds.), Contractuele clausules. Huur, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2017, 647-658.
 • Verbist, S., Jansen, R. en Bimbenet, C., “Enkele administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de overdracht van onroerende goederen: stedenbouw en bodem” in Verschelden, G. (ed.), Rechtskroniek voor het Notariaatdeel 30, Brugge, die Keure, 2017, 1-72.
 • Verbist, S., “Towards a Paradigm Shift in the Application of Expropriation Law in Flanders” in Hoops, B., Marais, E.J., Mostert, H., Sluysman, J.A.M.A. en Verstappen, L.C.A. (eds.), Rethinking Expropriation Law II: Context, Criteria, and Consequences of Expropriation, Den Haag, Eleven International Publishing, 2016, 77-88.
 • Verbist S., “Bodemsanering”, in in Ballon G.L., De Decker, H., Sagaert, V., Terryn, E., Tilleman, B. en Verbeke, A.L. (eds.), Contractuele clausules. Koop – Onroerend Goed, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 67-82.
 • Verbist, S. en Bimbenet, C., “Ruimtelijke ordening” in Ballon, G.L., De Decker, H., Sagaert, V., Terryn, E., Tilleman, B. en Verbeke, A.L. (eds.), Contractuele clausules. Koop – Onroerend Goed, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2016, 83-102.
 • Verbist, S. en Buggenhoudt, C., “Erfdienstbaarheden tot openbaar nut in het nieuwe Landinrichtingsdecreet” in Swinnen, K. en Muylle, M. (eds.), Erfdienstbaarheden, Studies Privaatrecht, Brugge, die Keure, 2016, 103-118.
 • Verbist, S. en Buggenhoudt, C., “De raad voor vergunningsbetwistingen, een evaluatie” in Vande Lanotte, J., Goossens, J. en Cannoot, P. (eds.), Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 233-264.
 • Verbist S., “Recente rechtspraak inzake onteigening ten algemenen nutte” in Verbist S. (ed.), Actualia Overheid en Eigendom, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 113-126.
 • Verbist, S., “Landinrichting, wat is dat nu eigenlijk? Een analyse van het begrip, de doelstellingen en het toepassingsgebied van de landinrichting naar aanleiding van het nieuwe Landinrichtingsdecreet” in Ackaert, J., De Becker, A., Foubert, P., Torfs, N., Vanheusden, B. en Verbist, S. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2015, 323-336.
 • Verbist, S. “Expropriation law in Belgium (Flanders)” in Sluysmans, J.A.M.A., Verbist, S.  en  Waring, E. (eds.), Expropriation Law  in  Europe, Deventer, Wolters Kluwer, 2015, 27-59.
 • Verbist, S., “Het nieuwe administratieve kort geding. Ius vigilantibus” in Lust, S., Schollen, P. en Verbist, S. (eds.), Actualia rechtsbescherming tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2014, 81-130.
 • Verbist, S., “De afpaling van domeingoederen” in Palmans, R., Scheers, D. en Verbist, S., Afpaling, Antwerpen, Intersentia, 2014, 121-132.
 • Verbist, S. en Claes, J., “Beschermingsprocedures en informatieplicht in het nieuwe Decreet Onroerend Erfgoed” in Draye, E., Actualia Onroerend Erfgoed, Antwerpen, Intersentia, 2014, 37-68.
 • Verbist, S., “De Raad voor Vergunningsbetwistingen, na de hervorming (Deel 1)” in Verbist, S. (ed.), Actualia Ruimtelijke Ordening, Antwerpen, Intersentia, 2013, 75-104.
 • Verbist, S. en Debersaques, G., “De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Opdrachten, toetsingskader, procedure en rechtsbescherming vanuit de praktijk” in Verbist, S. (ed.), Actualia Ruimtelijke Ordening, Antwerpen, Intersentia, 2013, 105-149.
 • Verbist, S., “De gelijkheid voor de openbare lasten en artikel 16 van de Grondwet” in Ghysels, J., Palmans, R., Lindemans, D. en Boes, M. (eds.), Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht – Liber amicorum Martin Denys,  Antwerpen, Intersentia, 2012, 341-348.
 • Verbist, S., “Onteigening” in X, 50 jaar stedenbouwwet, Brugge, Die Keure, 2012, 66-69.
 • Verbist, S., “De gebuikerscompensatie” in X, Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties, Antwerpen, Intersentia, 2012, 1-14.
 • Verbist, S., “Eigendomsbeperkingen in het algemeen belang. Een korte inleiding” in Palmans, R., Sagaert, V. en Verrijdt, W. (eds.), Eigendomsbeperkingen. De erfdienstbaarheid van openbaar nut, Antwerpen, Intersentia, 2012, 309p.
 • Verbist, S., “De intrekkings- en wederbeslissingsbevoegdheid van de lokale tuchtoverheid in het licht van de hervormingsbevoegdheid van de Beroepscommissie voor tuchtzaken. Toch een bestuurlijke lus in Vlaanderen?” in D’Hooghe, D. en Deketelaere, K.(eds.), Liber Amicorum Marc Boes, die Keure, 2011, 575-588.
 • Verbist, S., “Administratiefrechtelijke aandachtspunten bij de aanvang en beëindiging van een huurovereenkomst” in Dekeersmaeker, T. en Van Putten, W. (eds.), Praktijkgids huur, Mechelen, Kluwer, 2011, losbl.
 • Defoort, P.-J. en Verbist, S., “Wonen in eigen streek” in Hubeau B. en Vandromme T. (eds.), Handboek Grond-en Pandenbeleid, Brugge, die Keure, 2011, 219-237.
 • Verbist, S., “De onteigening ter verwezenlijking van een rooilijnplan” in Draye, A. en Verbist, S. (eds.), Het rooilijnendecreet van 8 mei 2009, IVAR, Leuven, 2010, 49-67.
 • Van Passel, M. en Verbist, S., “Bodemrecht in Vlaanderen: aandachtspunten voor de curator” in Braeckmans, H., Cousy, H., Dirix, E., Tilleman, B. en Vanmeenen, M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia, 2010, 437-492.
 • Van Alsenoy, K. en Verbist, S., “De gunning van overheidsopdrachten. Preventieve rechtsbescherming door de Raad van State” in De Coninck, C., Flamey, P., Thiel, P. en Demeulenaere, B., Jaarboek overheidsopdrachten 2008-2009, Brussel, EBP, 2009, 931p.
 • Verbist, S., “Nieuw bodemrecht in Vlaanderen: aandachtspunten voor de curator” in Allemeersch, B. en Lambrecht, D. (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 163-206.
 • Verbist, S., “Het bodemdecreet en de overdracht van onroerende goederen” in X., CBR Jaarboek 2007-2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 379-410.
 • Verbist, S., “Bijzonder procesrecht inzake de onteigening ten algemenen nutte” in Ghysels, J., Palmans, R. en Van Oevelen, A. (eds.), De onteigeningsprocedure, Antwerpen, Intersentia, 2007, 117-136.
 • Verbist, S., “Bevoegdheid, machtiging en habilitatie inzake onteigening ten algemenen nutte” in Ghysels, J. en Palmans, R. (eds.), Onteigeningen. De voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1-16.
 • Boes, M. en Verbist, S., “Plannen en verordeningen in de rechtspraak van het Arbitragehof”, in Lust, S. (ed.), Het arbitragehof en de ruimtelijke ordening, Brugge, die Keure, 2006, 41-93.

 

Bijdragen in juridische tijdschriften

 • Verbist, S. en Bimbenet, C., “Het Vlaams Onteigeningsdecreet – vloek of zegen voor lokale besturen”, T.Gem. 2018, te verschijnen.
 • Verbist, S., “De balie is niet voor alle juristen toegankelijk. Over (uitgewiste) straffen, reputatiecriteria en de verhouding tussen advocaat en balie in het licht van de toegang tot de balie”, D&T 2017, afl. 2, 328-336.
 • Verbist, S. en Vandersteegen, L., “Hervorming van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren”, D&T 2017, afl. 2, 379-380.
 • Verbist, S., “Gratis dienstverlening en met de belofte daarvan klanten pogen te werven lijkt (voor vastgoedmakelaars) deontologisch verboden, en wat met gratis dienstverlening of met onderbetaling van andere vrije beroepers?”, D&T 2017, afl. 2, 398-403.
 • Verbist, S. en Vandersteegen, L., “De rechtsbescherming van magistraten in geval van preventieve schorsing en lichte tuchtstraffen”, D&T 2017, afl. 2, 415-421.
 • Verbist, S., “De (on)partijdigheid van de vergunningverlenende overheid”, TROS 2017, afl. 86, 135-137.
 • Verbist, S., “Het Vlaams Onteigeningsdecreet en de ruimtelijke ordening”, TROS 2017, afl. 86, 83-101.
 • Verbist, S. en Vandersteegen, L., “Het verbod op zelfincriminatie overstijgt de algemene loyauteitsplicht in een tuchtonderzoek”, D&T 2017, afl. 1, 114.
 • Verbist, S., “Ook een attitudeprobleem kan aanleiding geven tot tuchtvervolging”, D&T 2017, afl. 1, 123-124.
 • Verbist, S. en Vandersteegen, L., “De Codex Deontologie voor Advocaten is een wet in de zin van artikel 608 Ger.W. waaraan het Hof van Cassatie kan toetsen”, D&T 2017, afl. 1, 140-142.
 • Verbist, S. en Vandersteegen, L., “Het non bis in idem beginsel bij een samenloop of opvolging van tucht- en strafvervolging”, D&T 2017, afl. 1, 178-180.
 • Verbist, S. en Bimbenet, C., “Bodemsanering en onteigening: de toerekening van de saneringskosten op de onteigeningsvergoeding”, TBO 2017, nr. 1, 5-19.
 • Verbist, S., “Het Landinrichtingsdecreet: een kritische verkenning”, TROS 2016, 39-56.
 • Verbist, S., “De doorbraak van de (onteigenings)noodzaak”, TOO 2016, 428-430.
 • Verbist, S., “Simultane tucht- en strafprocedure. De tuchtrechter is gebonden door de uitspraak van de strafrechter, maar moet er in beginsel niet op wachten”, D&T 2016, afl. 2, 203-207.
 • Verbist, S., “Alles beweegt, ook de begrippen waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid in de zin van artikel 455 Ger.W.”, D&T 2016, afl. 2, 248-249.
 • Verbist, S., “Een jaar ongestraft zonder permanente vorming vormt geen permanente vrijgeleide”, D&T 2016, afl. 2, 285-287.
 • Verbist, S., Rutten, S. en Lindemans, D., “De vrij beroepsbeoefenaars, hun deontologie en de handhaving ervan in de Europese Unie: diversiteit maar met voldoende eigenheid als groep binnen de ondernemingswereld?”, D&T 2016, afl. 2, 177-193.
 • Verbist, S. en Bimbenet, C., “Rechtsbescherming in het kader van de omgevingsvergunning”, TBO 2016, 204-220.
 • Verbist, S. en Bimbenet, C., “De besluitvormingsprocedure inzake complexe projecten en de invloed daarvan op de omgeving”, TMR 2016, 628-652.
 • Verbist, S., “Herziening is geen beroep – Over de beperkingen van het herzieningsdebat op grond van artikel 16 Onteigeningswet Hoogdringende Omstandigheden”, TBO 2015, 249-252.
 • Verbist, S., “Wat als een lid van de Gecoro zich a priori uitdrukkelijk heeft uitgesproken voor (of tegen) de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan?”, D&T 2015, afl. 2,  475-477.
 • Verbist, S., “Naar een nieuw Vlaams onteigeningsdecreet tegen de achtergrond van een paradigmawissel in de toepassing van het onteigeningsrecht in Vlaanderen”, TBO 2014, afl. 5, 229-234.
 • Verbist, S., “Onteigening, zelfrealisatie en rechtsgrond”, TBO 2014, afl. 5, 277.
 • Verbist, S., “De onvolmaakte devolutieve werking van een administratief beroep inzake vergunningsbeslissingen: ad impossibile nemo tenetur, TROS 2014, afl. 74, 86-89.
 • Verbist, S., “De planologische neutraliteit van de onteigeningsvergoeding: het Grondwettelijk Hof legitimeert, het Hof van Cassatie veralgemeent”, TROS 2014, afl. 73, 49-55.
 • Verbist, S., “Over de billijkheid van de onteigeningsvergoeding van verontreinigde grond”, T.Not. 2014, afl. 10, 583-585.
 • Verbist, S. en Vandersteegen, L., “Nieuw tuchtrecht voor magistraten. De wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, BS 25 juli 2013”, D&T 2014, afl. 2, 143-185.
 • Verbist, S., “Lijkt de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid niet toch wel bevoegd om de invordering van opeisbare dwangsommen op te schorten?”, TBO 2013, afl. 5, 234-236.
 • Verbist, S., “Over de procedure tot wederoverdracht bij niet-realisatie van het onteigeningsdoel (bis)”, TBO 2013, afl. 1, 24-27.
 • Verbist, S., “De onteigende vervuiler betaalt niet?”, MER 2013, afl. 2, 133-137.
 • Verbist, S., “Vlaamse Omzendbrief Onteigeningen 2011. Een kritische analyse”, T.Gem. 2013, afl. 1, 2-16.
 • Verbist, S., “Actuele evoluties in het onteigeningsrecht” in Alen A. (ed.), Publiek recht -Themis, Brugge, Die Keure, 2012, 1-21.
 • Verbist, S., “De Raad voor vergunningsbetwistingen” in Alen, A., Maes, G. en Sottiaux, S. (eds.), Publiekrecht – Themis, Brugge, Die Keure, 2012, 111-147.
 • Verbist, S., “Onteigening en economische expansie. Het nieuwe Decreet Ruimtelijke Economie brengt weinig vernieuwing”, TBO 2012, afl. 6, 277-288.
 • Verbist, S., “Over de nieuwe (hybride) natuur van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken na de afschaffing van het hervormingsrecht”, D&T 2012, afl. 2, 293-301.
 • Verbist, S., “De verkoop van een beschermd monument na ontvangst van de restauratiepremie”, NNK 2012, afl. 4, 15-16.
 • Verbist, S., “De deontologische fout als grondslag voor buitencontractuele aansprakelijkheid”, D&T 2012, afl. 1, 53-84.
 • Verbist, S., “Opheffing van het besluit van 19 december 1991 en rechtsgrond voor een ministerieel besluit tot regeling van de procedure tot het aanvragen en het afleveren van een onteigeningsmachtiging”, TBO 2011, afl. 6, 243-309.
 • Verbist, S., “Decreet van 8 juli 2011 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening”, TBO 2011, afl. 6, 243-309.
 • Verbist, S., “Geen instemming van de functioneel bevoegde minister meer nodig bij afleveren van onteigeningsmachtiging”, TBO 2011, afl. 6, 243-309.
 • Verbist, S., “Nieuwe Vlaamse regeling inzake de onteigening ter verwezenlijking van een Brownfieldproject”, TBO 2011, afl. 6, 243-249.
 • Verbist, S., “Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2011 tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2009 houdende de toelating aan het Gewestelijk Agentschap voor Netheid om een industrieel gebouw gelegen in de gemeente Vorst te onteigenen. Een voorbeeld van (on)behoorlijk bestuur”, TBO 2011, afl. 6, 250.
 • Verbist, S., “De planologische neutraliteit van de onteigeningsvergoeding wordt verantwoord door de invloed van het plan op de waarde van de grond. Het Grondwettelijk Hof bevestigt zijn zienswijze”, TBO 2011, afl. 6, 279-280.
 • Verbist, S. en Storms, L., “Het Vlaamse Algemeen Waterverkoopreglement”, NNK 2011, afl. 4, 14-18.
 • Verbist, S. en Storms, L., “De Vlaamse regelgeving inzake toeristische logies. Krachtlijnen en principes”, NNK 2011, afl. 4, 23-41.
 • Verbist, S., “De hervormingsbevoegdheid van Beroepscommissie voor tuchtzaken en de gemeentelijke autonomie”, D&T 2011, afl. 2, 542-544.
 • Verbist, S., “Het planologisch attest als complexe administratieve rechtshandeling”, MER 2011, 119-123.
 • Verbist, S., “Decreet Grond- en Pandenbeleid en Kerkfabrieken. Het Grondwettelijk Hof geeft enige toelichting”, RRS 2011, afl. 2, 95-105.
 • Geens, J. en Verbist, S., “De gelijkheid voor de openbare lasten als grondslag voor overheidsaansprakelijkheid”, Bb&b 2011, afl. 2, 120-129.
 • Verbist, S., “Zelfrealisatie en onteigening ten algemenen nutte in Vlaanderen en in Nederland. Wettelijk kader, principes en recente beslissingen”, TBO 2010, afl. 6, 282-293
 • Verbist, S., “Het Grondwettelijk Hof verruimt onterecht het toepassingsgebied van artikel 16 Grondwet”, TBO 2010, afl. 6, 299-304.
 • Verbist, S., “In de ban van de [onteigenings]machtiging – bis”, TBO 2010, afl. 6, 316-323.
 • Verbist, S., “Een hiërarchie van habilitaties? – Over de keuze door de overheid van de rechtsgrond om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte”, TBO 2010, afl. 6, 335-340.
 • Verbist, S., “Summiere bedenking over het verband tussen het plan-MER, het project-MER en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Oosterweelverbinding” op basis van het Pomphuis-arrest en het bijbehorende auditoraatsverslag”, TBO 2010, afl. 4, 197-200.
 • Verbist, S., “Over de ernst en de nadelen van een moeilijk (rechts)herstel en over de uiterste grens van de dringende noodzaak”, RRS 2010/1, 95-101.
 • Daelemans, M. en Verbist, S., “De mogelijkheid om overhangende takken van bomen en struiken af te zagen”, NNK 2010, afl. 1, 24-26.
 • Geens, J. en Verbist, S., “Het Rooilijndecreet”, NNK 2010, afl. 1, 37-43.
 • Boes, M., Verbist, S., Van Alsenoy, K. en Geens, J., “Het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid”, RW 2009-10, afl. 1, 2-29.
 • Verbist, S., “In de ban van de [onteigenings]machtiging”, TBO 2009, afl. 3, 144-151.
 • Verbist, S., “Zelfrealisatie en onteigeningsnoodzaak bij de verwezenlijking van ruimtelijke uitvoeringsplannen”, TROS 2009, afl. 53, 5-17.
 • Verbist, S., “Over de mutuele irrelevantie van de erkenning als Vlaams PPS-project en de wettigheid van de onteigeningsmachtigingsbeslissing”, RABG 2009, afl. 6, 414-416.
 • Verbist, S. en Van Aken, I., “Over de sociale lasten bij de verkaveling van een woonuitbreidingsgebied”, NNK 2009, afl. 3, 118-121.
 • Verbist, S., “Het administratief kort geding of snel rechtsherstel door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Plato voorbij?” in Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen (ed.), Kort geding, Gent, Larcier, 2009, 267-317.
 • Verbist, S., “Geoorloofde driehoeksverhoudingen. Over de terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel”, T.Gem. 2008, afl. 4, 253-261.
 • Verbist, S. en Betz, S., “Rechtspraak Raad van State (milieurecht, ruimtelijke ordening & onteigening) in kort bestek”, TBO 2008, afl. 4, 164-169.
 • Verbist, S., “(Nieuw) Bodemrecht en de overdracht van onroerende goederen”, RW 2007-08, afl. 39, 1610-1626.
 • Verbist, S., “Rechtsbescherming bij de Raad van State tegen complexe administratieve rechtshandelingen”, CDPK 2007, bijzonder nummer, 104-121.
 • Verbist, S., “Impliceert het recht op behoorlijke huisvesting een recht op eigendom?”, RABG 2007, afl. 16, 1103-1109.
 • Verbist, S., “Over de aansprakelijkheid van de notaris inzake de overdrachtsregeling uit het Bodemsaneringsdecreet respectievelijk het Bodemdecreet”, T. Not. 2007, afl. 12, 666-670.
 • Verbist, S., “Orde en verval. Termijnen in de Onteigeningswet Hoogdringende Omstandigheden”, TBO 2007, afl. 1, 22-26.
 • Verbist, S., “De theorie van de complexe administratieve rechtshandeling vereenvoudigd?”, RABG 2006, afl. 15, 1103-1109.
 • Verbist, S., “Kroniek van het onteigeningsrecht (2000-2005)”, TBO 2006, afl. 3, 78-107.
 • Verbist, S., “Over de eigen aard van de herzieningsprocedure in de eigenaardige hoogdringende onteigeningsprocedure”, TBO 2006, afl. 2, 59-65.
 • Verbist, S., “Over de procedure tot wederoverdracht bij niet-realisatie van het onteigeningsdoel”, RABG 2005, afl. 15, 1402-1408.
 • Verbist, S., “Het Bodemsaneringsdecreet en de overdracht van onroerende goederen. Theorie en praktijk”, CABG 2005, afl. 4-5, 1-153.
 • Verbist, S., “Omtrent de ontvankelijkheid van het administratief beroep op grond van artikel 23 van het Bodemsaneringsdecreet”, RABG 2004, afl. 15, 1022-1031.
 • Verbist, S., “Administratiefrechtelijke aspecten inzake onteigening. De onteigeningsvoorwaarden. Rechtsbescherming in de administratieve fase. Milieurecht en onteigening”, CABG 2004, afl. 5, 1-78.
 • Verbist, S., “De ontvankelijkheid van een verzoek tot schorsing of vernietiging voor de Raad van State en de theorie van de complexe rechtshandeling inzake overheidsopdrachten”, T. Aann., 2003, 386-388.

 

Lezingen

 • Verbist S. en Claes, J., “De realisatie van gemeentewegen en van gemeentelijke rooilijn(plann)en”, CROW, KU Leuven en UHasselt, College De Valk KU Leuven, 6 februari 2020.
 • Verbist S. en Claes, J., “Het Vlaams Decreet Gemeentewegen en het eigendomsrecht”, Die Keure Opleidingen, VAC Gent, 10 december 2019.